Cơ cấu tổ chức

Với chiến lược phát triển bền vững, Thảo Hoàng xây dựng cơ cấu tổ chức ma trận tạo điều kiện cho các phòng chủ động, chuyên sâu trong công việc, phát huy nhiệt huyết, sự năng

động và sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể. Một số ưu điểm trong cơ cấu tổ chức của công ty:

– Có đội ngũ quản lý, nhân viên đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo.

– Có sự hợp tác cao độ, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để triển khai, đánh giá công việc và giải quyết các tình huống, bất đồng nảy sinh trong quá trình sản xuất.

– Sắp xếp vị trí, vai trò rõ ràng, quy định quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty. Cho phép CB CNV tập trung vào chuyên môn hóa sâu sắc hơn.

– Tuyển dụng được nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp.

Mỗi bộ phận thực hiện những nhiệm vụ cụ thể và gắn kết chặt chẽ với nhau nhằm mang lại hiệu quả quản lý, làm việc tối ưu nhất. Từng vị trí, cá nhân được mô tả công việc rõ ràng,

chịu trách nhiệm độc lập theo một dây truyền đồng nhất không thể thiếu mắt xích nào. Hệ thống bình xét, đánh giá, kiểm điểm theo từng tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *